ARBETSSÄKERHET, MILJÖ OCH KVALITET

VMS
kvalitetspolicy

Sedan år 2017 uppfyller VMS kvalitetsarbete samtliga ISO-standarder. Vi förbättrar kontinuerligt våra arbetsprocesser och vår affärsmodell. Tack vare VMS aktiva engagemang för kvalitet och arbetsmiljö kan bolaget leva upp till kundernas krav på att tjänster och resultat ska levereras på utsatt tid.

VMS
miljöpolicy

VMS bidrar till att göra samhället ekologiskt hållbart på följande sätt:

  • Vi tar hänsyn till både människans och naturens behov i hela vår verksamhet. 
  • Vi förebygger utsläpp genom att identifiera och åtgärda föroreningskällor.
  • Vi minskar vår miljöpåverkan genom att hantera resurser smart och välja rätt material och maskiner.
  • Vi genererar så lite avfall som möjligt.
VMS
arbetsmiljöpolicy

VMS ser till att all personal har en säker och hälsosam arbetsmiljö. I samråd med medarbetarna skapar VMS förutsättningar för en säker och hälsosam arbetsmiljö utan arbetsskador. Några exempel är:

  • Vi gör regelbundna arbetsmiljökontroller och -inspektioner på alla våra byggarbetsplatser.
  • Vi förebygger arbetsmiljörisker och undanröjer faromoment.
  • Vi förebygger arbetsskador och ohälsa.
  • Vi har en process för kontinuerlig fortbildning i arbetssäkerhet.
VMS
personalpolicy

Våra medarbetare är vår största tillgång. Ledning och arbetstagarrepresentanter samarbetar för att värna medarbetarnas intressen. Alla VMS-medarbetare är lika mycket värda. VMS garanterar att samtliga medarbetares lönesättning och övriga arbetsförhållanden uppfyller alla tillämpliga regelverk i Skandinavien och Baltikum. När det gäller vår personal tillämpar vi total öppenhet och respekterar regelverk och bestämmelser. VMS har avtal med fackförbundet Byggnads och med Byggföretagens ID-system ID06, samt följer alla lagar och bestämmelser på skatteområdet.

Policy för riskhantering och hantering av ryktesrisk

För att säkerställa en effektiv riskhantering är vi angelägna om att vara öppna om allt som berör arbetssäkerhet och miljöpåverkan. Vi är väl medvetna om att vårt eget anseende också är våra partners anseende.

 

                     

VILL SE
RESULTATEN?